Projekt pod nazwą : „Budowa instalacji fotowoltaicznej wykorzystującej energię słoneczną na potrzeby firmy Forma Studio Fitness w Szczecinie” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 2.10 Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych.

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest uniezależnienie dostaw energii od zewnętrznego źródła konwencjonalnej energii, co pozwoli na obniżenie kosztów energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe dzięki realizacji celów szczegółowych, którymi są:

  • wykorzystanie potencjału energetyki słonecznej w procesie zasilania firmy w energię elektryczną,
  • produkcja energii z odnawialnych źródeł energii poprzez instalację jednostki wytwarzania energii z OZE na potrzeby przedsiębiorstwa.

Wytwarzanie na własne potrzeby energii z OZE przyczyni się do osiągnięcia celów nadrzędnych jakimi są:

  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz redukcja oddziaływania firmy na środowisko naturalne;
  • obniżenie wielkości zużycia energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych.

Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej, która będzie stanowić źródło czystej energii, pozyskiwanej z energii słonecznej.
W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące efekty:

  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 27,12 ton równoważnika CO2;
  • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 33,40 MWhe/rok;

Całkowita wartość projektu wynosi: 321 583,50 zł.
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi: 213 307,50 zł.


Przetarg

FORMA STUDIO FITNESS BOGUSŁAW ORLIŃSKI z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Władysława Szafera 196B informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 23.06.2017 r. na budowę instalacji fotowoltaicznej wykorzystującej energię słoneczną na potrzeby firmy Forma Studio Fitness w Szczecinie zakończono procedurę wyboru ofert.


Informuję, iż przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie: Soltec S.C. z siedzibą w Warszawie ul. Wółczyńska 133, 01-919 Warszawa.

Oferta firmy Soltec S.C. spełniła wszystkie wymagane warunki zapytania ofertowego i otrzymała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny.


fundusze